: ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 03:26:54

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 03 พฤศจิกายน 2559 ( 09:09 ) ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 ( 23:59 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

ข้อสอบเฉพาะกิจ ให้แต้มไว้รวมตัดเกรดให้กับ ท่องเที่ยวนิเวศ ดำรงไทย วิถีธรรม เท่านั้น
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ข้างล่างนี้


นักเรียนมัธยมศึกษาและสูงกว่า ห้ามตอบโดยเด็ดขาด

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร(มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้า(ระดับประถมศึกษา)ลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต  ตั้งแต่ JUNK CEYLON   เป็นต้นมา ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ - ๓ ข้อ ชุดสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  และผู้ตอบได้สูงสุดก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้นเป็นผู้รับรางวัล ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดังนี้


ประถมศึกษารางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล(เป็นภาษาไทย อักษรไทย) เพียงชื่อเดียว
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
๒. ผู้ตอบต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง   ตอบถูกสูงสุดและตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้)ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จึงได้สิทธิ์รับรางวัล

๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลสมนาคุณต้องรายงานตัวที่อาจารย์พรรณี โกมุทผล เพื่อทดสอบความเป็นจริงในการตอบข้อ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์  

๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑-๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นบ้าง)

๕. ก่อนรับรางวัล ๓๐ นาที ต้องรายงานตัวเตรียมรับรางวัลที่ อาจารย์พรรณี โกมุทผล โทร. 086-682-7302

๔. เครือญาตินามสกุลเดียวกัน ได้รับรางวัลที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓  เพียงรางวัลเดียว(ที่ได้แต้มสูงสุด)เท่านั้น

๖. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sommaipin@hotmail.com

 
๗. ผู้ที่ได้สิทธิ์รับรางวัล แต่ไม่แสดงตัวตนให้ปรากฏตามกติกาก่อนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (เช่นโทรศัพท์แจ้ง ส่งแจ้งไปที่ sommaipin@hotmail.com) หมดสิทธิ์รับรางวัล

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
   ลงทะเบียนใหม่   ออกจากระบบ
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

57 อาภาภรณ์ ปลอดปล้อง

55
07 พฤศจิกายน 2559 (18:36:33)
2

9 เจริญศรี หมื่นละม้าย

49
05 พฤศจิกายน 2559 (23:27:24)
3

34 มนสิทธิ์ มนทอง

49
05 พฤศจิกายน 2559 (18:25:40)
4

8 จันทิมา นพสถิตย์

47
06 พฤศจิกายน 2559 (11:44:26)
5

47 สัตบุศย์ ประสมกิจ

38
09 พฤศจิกายน 2559 (19:15:04)
6

14 ณัฐฐินันท์ หนูสาย

38
08 พฤศจิกายน 2559 (20:01:25)
7

39 รจนา เพชรทอง

36
10 พฤศจิกายน 2559 (20:30:02)
8

36 มัทรี มีเพียร

35
09 พฤศจิกายน 2559 (00:37:20)
9

16 ธารินีย์ นิลพันธ์

35
06 พฤศจิกายน 2559 (00:51:12)
10

2 กมลทิพย์ ภาชนะทอง

35
09 พฤศจิกายน 2559 (17:35:19)
11

นางสาว เกศกนก คิดถูก

34
08 พฤศจิกายน 2559 (19:36:13)
12

นางสาว เบญจวรรณ แก้วเรือง

31
08 พฤศจิกายน 2559 (19:20:55)
13

32 ภาวดี หรนนุ้ย

21
10 พฤศจิกายน 2559 (01:49:37)
14

นางสาว นันทวรรณ พรหมศร

18
09 พฤศจิกายน 2559 (17:11:18)
15

7 คณิตตา โกมล

1
06 พฤศจิกายน 2559 (09:00:58)
16

33 มณติรัตน์ มณฑาสกุล

1
08 พฤศจิกายน 2559 (23:28:33)
17

21 นิออน แก้วลูก

0
05 พฤศจิกายน 2559 (10:58:24)

มีต่อ..
Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation