: ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 07:47:26

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 11 กันยายน 2560 ( 09:09 ) ถึง 15 กันยายน 2560 ( 23:59 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

ข้อสอบเฉพาะกิจ ให้แต้มไว้รวมตัดเกรดให้กับ ท่องเที่ยวนิเวศ ดำรงไทย วิถีธรรม เท่านั้น
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ข้างล่างนี้


นักเรียนมัธยมศึกษาและสูงกว่า ห้ามตอบโดยเด็ดขาด

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร(มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้า(ระดับประถมศึกษา)ลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต  ตั้งแต่ JUNK CEYLON   เป็นต้นมา ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ - ๓ ข้อ ชุดสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  และผู้ตอบได้สูงสุดก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้นเป็นผู้รับรางวัล ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดังนี้


ประถมศึกษารางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล(เป็นภาษาไทย อักษรไทย) เพียงชื่อเดียว
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
๒. ผู้ตอบต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง   ตอบถูกสูงสุดและตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้)ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จึงได้สิทธิ์รับรางวัล

๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลสมนาคุณต้องรายงานตัวที่อาจารย์พรรณี โกมุทผล เพื่อทดสอบความเป็นจริงในการตอบข้อ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์  

๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑-๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นบ้าง)

๕. ก่อนรับรางวัล ๓๐ นาที ต้องรายงานตัวเตรียมรับรางวัลที่ อาจารย์พรรณี โกมุทผล โทร. 086-682-7302

๔. เครือญาตินามสกุลเดียวกัน ได้รับรางวัลที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓  เพียงรางวัลเดียว(ที่ได้แต้มสูงสุด)เท่านั้น

๖. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sommaipin@hotmail.com

 
๗. ผู้ที่ได้สิทธิ์รับรางวัล แต่ไม่แสดงตัวตนให้ปรากฏตามกติกาก่อนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (เช่นโทรศัพท์แจ้ง ส่งแจ้งไปที่ sommaipin@hotmail.com) หมดสิทธิ์รับรางวัล

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
   ลงทะเบียนใหม่   ออกจากระบบ
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

27 พิพัฒน์ เทพทอง

48
12 กันยายน 2560 (16:49:41)
2

8 เจษฎา เอียดชะตา

47
12 กันยายน 2560 (16:29:09)
3

17 ธีรวุฒิ โต๊ะประดู่

45
12 กันยายน 2560 (16:53:15)
4

46 อารียา ดาวเรือง

41
12 กันยายน 2560 (16:41:14)
5

37 สรีวรรณ หนูวัน

39
12 กันยายน 2560 (16:28:21)
6

9 แจ่มศรี ปรีชะฎา

35
12 กันยายน 2560 (17:13:04)
7

35 ศิริภรณ์ สุวรรณจันทร์

34
12 กันยายน 2560 (16:23:31)
8

41 เสาวลักษณ์ มะโนภักดิ์

31
12 กันยายน 2560 (16:44:06)
9

5 จรรย์พร ชูสังข์

31
12 กันยายน 2560 (16:44:32)
10

4 กิ่งลัดดา ทองหรี่

29
12 กันยายน 2560 (18:52:00)
11

11 ฐิติพงศ์ จิตราวุธ

27
12 กันยายน 2560 (16:39:53)
12

23 ปาริชา เส้งเซ่ง

26
12 กันยายน 2560 (16:41:22)
13

45 อัญชิสา นพรัตน์

20
30 สิงหาคม 2560 (23:35:20)
14

16 ธิดารัตน์ สาวงนาม

18
30 สิงหาคม 2560 (22:59:35)
15

2 กมลรัตน์ มลิวรรณ

15
30 สิงหาคม 2560 (22:42:31)
16

43 อรจิรา เชื้อหอม

15
31 สิงหาคม 2560 (01:10:05)
17

22ประวรรณรัตน์ จิตรถึง

13
05 สิงหาคม 2560 (17:09:42)
18

28 พิรโชค อุไรรักษา

9
06 สิงหาคม 2560 (17:04:46)
19

48 ไอลดา บุญจันทร์แก้ว

9
05 สิงหาคม 2560 (18:36:09)
20

ยินดีต้อนรับ ทสส.๕๙ ที่ตั้งใจฝึกฝนตนเอง

9
05 สิงหาคม 2560 (15:49:15)
21

30 ลักษิกา วรรณะ

7
12 กันยายน 2560 (16:42:36)
22

20 เนติมา กรุงทอง

7
05 สิงหาคม 2560 (18:50:40)
23

34 ศิริธรรม ชูทอง

4
08 สิงหาคม 2560 (08:52:50)
24

1 กมลพรรณ ศรีเรือง

0
12 กันยายน 2560 (16:41:56)

มีต่อ..
Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation