: ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 21 มกราคม 2563 เวลา 11:37:30

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 26 ข้อ
กำหนดเวลา 31 ธันวาคม 2562 ( 09:09 ) ถึง 09 มีนาคม 2563 ( 19:59 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้าลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต
เนื้อหาตั้งแต่ JUNK CEYLON เป็นต้นมา 


ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ - ๒ ข้อ 
ชุดสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  
และนักเรียนตอบได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ ๕๐ และรวดเร็ว ก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้นเป็นผู้ได้สิทธิ์รับรางวัล ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ดังนี้


รางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๓,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๓,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๒,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๒,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๑,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๑,๐๐๐ บาท)


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล (เป็นภาษาไทย อักษรไทย หลังนามสกุลเป็นชื่อโรงเรียน (ชื่อยาวมากให้ใช้ชื่อคำหลักของโรงเรียน คำโรงเรียนย่อเป็น รร.) เพียงชื่อเดียวต่อ ๑ คน
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
 
๒. นักเรียนต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง(เตรียมตอบ สามารถปรึกษาครูอาจารย์ได้)   
 
๒.๑ ตอบถูกสูงสุด 

๒.๒ ตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้) 

๒.๓ ตอบข้อทดสอบถูก ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐  

๒.๔ ตอบถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
นักเรียนที่ตอบได้ตาม ๒.๑-๒.๔ จึงได้สิทธิ์รับรางวัลที่ ๑ หรือรางวัลที่ ๒ หรือรางวัลที่ ๓ 


๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอนี้ว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลสมนาคุณต้องรายงานตัวที่ ผอ.สุนันทา กลสามัญ ในวัดม่วงโกมารภัจจ์ (หน้าพระพุทธมณีศรีถลาง) เพื่อทดสอบความเป็นจริงในการตอบข้อ ๒ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. 


๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑ - ๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด (ตาม ๒.๑-๒.๔)(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นที่ตอบได้รองลงไป)


๕. ทุกโรงเรียนที่มีผู้ตอบได้ ๓๑ ข้อในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้รับหนังสือ "ถลางภูเก็จและภูเก็ต: ประสิทธิ ชิณการณ์" โรงเรียนละ ๑ เล่ม


๖. ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนตอบได้ ๕๐ ข้อ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้รับหนังสือ "จดหมายเหตุเมืองถลาง : ประสิทธิ ชิณการณ์" โรงเรียนละ ๑ เล่ม 

๗. ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 0813262549


๘. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sayanrung@gmail.com

 
๙. มทศ. ใช้เฟซบุ๊คชื่อ มทศ ย่าจันย่ามุก  เป็นสื่อในการประสานงาน

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
   ลงทะเบียนใหม่   ออกจากระบบ
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

ขวัญฤทัย แซ่อุ๋ย รร.วีรสตรีอนุสรณ์

21
18 มกราคม 2563 (16:24:49)
2

ซีรีน ตนคลัง รร.ประถมสาธิต มรภ.ภูเก็ต

18
18 มกราคม 2563 (16:33:01)
3

ปาลิกา สามเมือง มัธยมสาธิต มรภ.ภูเก็ต

18
21 มกราคม 2563 (07:15:28)
4

ยวิษฐา กำเนิดทอง สถาบันภาษาไทยภูเก็ต

15
19 มกราคม 2563 (12:10:12)
5

ขวัญภิรมย์ แซ่อุ๋ย รร.วีรสตรีอนุสรณ์

14
14 มกราคม 2563 (14:21:36)
6

เด็กชาย ณฐาภพ บุญชุบ

14
21 มกราคม 2563 (09:07:13)
7

เด็กชาย ณัฐนนท์ ฉิมพิทักษื

14
20 มกราคม 2563 (17:00:26)
8

เด็กหญิง ปณิสร วรนวกุล

13
20 มกราคม 2563 (18:29:07)
9

เด็กชาย ภมรเทพ เคนสุข

10
20 มกราคม 2563 (16:21:05)
10

เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยศภักดี ร.ร.วีรสตรีฯ

10
21 มกราคม 2563 (11:26:23)
11

คุณ อภิสิทธิ์

9
20 มกราคม 2563 (15:29:12)
12

เจษฎาพร จันทร์แก้ว วอศ.ภูเก็ต

9
18 มกราคม 2563 (21:33:55)
13

ปณิชดา บำรุงสิน SU

6
14 มกราคม 2563 (16:02:42)
14

นทีกานต์ คำวิเศษณ์ รร.วีรสตรีอนุสรณ์

5
14 มกราคม 2563 (14:42:35)
15

พรนิภา ศรพรม Mariayalai

4
09 มกราคม 2563 (15:37:45)
16

วราภรณ์ รัตนสิทธิ์ วอศ.ภูเก็ต

4
05 มกราคม 2563 (18:26:06)
17

ธีรกานต์ อยู่เย็น รร.ขจรเกียรติศึกษา

4
02 มกราคม 2563 (10:05:11)
18

คุณ ปิยวัชร์ วัฒนะ

3
20 มกราคม 2563 (13:54:11)
19

แอนนา สำราญ ทตท.

1
02 มกราคม 2563 (10:03:00)
20

เกวลี ส่งศรี สถาบันภาษาไทยภูเก็ต

1
31 ธันวาคม 2562 (09:56:57)
21

นางสาว ประภัสสร ใจดี

0
20 มกราคม 2563 (15:11:17)
22

ธนิต รักไทย รร.ภาษาสมิหรา

0
02 มกราคม 2563 (12:13:39)

มีต่อ..
Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation