: ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14:39:42

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 09 ธันวาคม 2562 ( 09:09 ) ถึง 12 มีนาคม 2563 ( 23:59 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

ข้อสอบเฉพาะกิจ ให้แต้มไว้รวมตัดเกรดให้กับ ท่องเที่ยวนิเวศ ดำรงไทย วิถีธรรม เท่านั้น
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ข้างล่างนี้


นักเรียนมัธยมศึกษาและสูงกว่า ห้ามตอบโดยเด็ดขาด

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร(มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้า(ระดับประถมศึกษา)ลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต  ตั้งแต่ JUNK CEYLON   เป็นต้นมา ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ - ๓ ข้อ ชุดสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  และผู้ตอบได้สูงสุดก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้นเป็นผู้รับรางวัล ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดังนี้


ประถมศึกษารางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท;


ประถมศึกษารางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล(เป็นภาษาไทย อักษรไทย) เพียงชื่อเดียว
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
๒. ผู้ตอบต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง   ตอบถูกสูงสุดและตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้)ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จึงได้สิทธิ์รับรางวัล

๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลสมนาคุณต้องรายงานตัวที่อาจารย์พรรณี โกมุทผล เพื่อทดสอบความเป็นจริงในการตอบข้อ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์  

๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑-๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นบ้าง)

๕. ก่อนรับรางวัล ๓๐ นาที ต้องรายงานตัวเตรียมรับรางวัลที่ อาจารย์พรรณี โกมุทผล โทร. 086-682-7302

๔. เครือญาตินามสกุลเดียวกัน ได้รับรางวัลที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓  เพียงรางวัลเดียว(ที่ได้แต้มสูงสุด)เท่านั้น

๖. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sommaipin@hotmail.com

 
๗. ผู้ที่ได้สิทธิ์รับรางวัล แต่ไม่แสดงตัวตนให้ปรากฏตามกติกาก่อนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (เช่นโทรศัพท์แจ้ง ส่งแจ้งไปที่ sommaipin@hotmail.com) หมดสิทธิ์รับรางวัล

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
   ลงทะเบียนใหม่   ออกจากระบบ
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

104 กิตติภพ อ่อนชาติ

53
09 กันยายน 2561 (22:06:15)
2

112 ดวงธิดา นาชุมเห็ด

52
10 กันยายน 2561 (10:16:11)
3

นางสาว อรนิช ปรระทุมสุวรรณ์

47
10 กันยายน 2561 (23:18:31)
4

นางสาว วณิชยา หวังผล

47
10 กันยายน 2561 (10:52:50)
5

นางสาว นูรฎ์ฮัยฟาร์ คอลออาแซ

46
08 กันยายน 2561 (23:01:00)
6

คุณ ภัทราภรณ์ กูมุดา

46
10 กันยายน 2561 (10:24:56)
7

นางสาว โรฮานี ตำแดสา

46
10 กันยายน 2561 (10:10:52)
8

133 ภัทราภรณ์ สุคนธากรณ์

46
10 กันยายน 2561 (22:26:58)
9

นางสาว ขวัญใจ สืบตัน

44
10 กันยายน 2561 (21:37:54)
10

นางสาว ทิพย์นภา ทำเครื่อง

44
11 กันยายน 2561 (07:43:53)
11

นางสาว ภัทราภรณ์ เขียวมา

44
10 กันยายน 2561 (21:50:22)
12

นางสาว จันทิมา สิงห์ภมร

40
10 กันยายน 2561 (10:38:18)
13

นางสาว ปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง

40
10 กันยายน 2561 (20:47:37)
14

นางสาว กนกวรรณ นาคสง่า

38
09 กันยายน 2561 (09:52:39)
15

123 ปภัศรา คีรีพันธุ์

35
10 กันยายน 2561 (21:40:16)
16

136 ลัดดาวัลย์ สิโปด

34
09 กันยายน 2561 (22:01:56)
17

109 ชุตินันท์ ไพชำนาญ

34
16 กันยายน 2561 (20:51:07)
18

114 ทิพวรรณ ทองคำ

34
05 กันยายน 2561 (23:51:35)
19

นางสาว นุจรี เริงสมุทร

33
07 กันยายน 2561 (19:48:45)
20

นาย สราวุธ เส็นสามารถ

33
08 กันยายน 2561 (22:52:56)
21

นางสาว ธีราพร วายุภักดิ์

31
08 กันยายน 2561 (23:12:50)
22

นางสาว 138 วรรณธิดา สามสี

31
10 กันยายน 2561 (19:35:12)
23

คุณ ธัญรดา พิเคราะห์

27
08 กันยายน 2561 (22:50:23)
24

นางสาว รุ่งไพลิน โกนสร้าง

25
18 กันยายน 2561 (14:34:37)
25

115 ธนพจน์ กะเตื้องงาน

23
03 กันยายน 2561 (21:57:12)
26

นาย วรวุฒิ ศิริบุญช่วย

22
04 กันยายน 2561 (00:49:14)
27

นางสาว อรวรรยา ขลิกคำ

22
04 กันยายน 2561 (05:10:52)
28

นางสาว ประสุตา ส่งเสริม

21
08 กันยายน 2561 (22:51:28)
29

นาย อิสมัต ดาวเรือง

13
10 กันยายน 2561 (21:41:41)
30

ยินดีต้อนรับ ทสส.๖๐ ที่ตั้งใจฝึกฝนตนเอง

12
10 ธันวาคม 2562 (09:52:10)
31

นางสาว เกศิณี ศรีจันทร์

7
28 กรกฏาคม 2561 (19:11:35)

มีต่อ..
Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation