0006 : ๓๒๐๖-๒๐๐๔ ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓-๐-๓ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:17:06

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 15 กุมภาพันธ์ 2565 ( 08:30 ) ถึง 26 มีนาคม 2565 ( 12:30 )


๓๒๐๖-๒๐๐๔ ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓-๐-๓

๓๒๐๖-๒๐๐๔   ศิลปวัฒนธรรมไทย   ๓-๐-๓
            
          วิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมของไทย พิธีกรรมในสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ ประณีตศิลป์ พุทธปฏิมากรสมัยต่าง ๆ จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย วรรณคดี ที่มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น.

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

นางสาว เสาวลักษณ์ ทับไชย

57
26 สิงหาคม 2564 (10:42:09)
2

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

57
26 สิงหาคม 2564 (10:19:11)
3

สุทธิ​ญา​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​

54
26 สิงหาคม 2564 (09:46:40)
4

สุพรรณี พรหมแก้ว

53
26 สิงหาคม 2564 (09:34:15)
5

นางสาว วรนุช ชมภู

52
26 สิงหาคม 2564 (09:36:37)
6

ชนากานต์ มีบุญมาก

52
26 สิงหาคม 2564 (09:42:14)
7

ชนิสรา รักเหมือน

50
26 สิงหาคม 2564 (09:36:12)
8

นางสาว ชนกสุดา บุญทวี

50
26 สิงหาคม 2564 (11:10:10)
9

นางสาว ปาณิสรา ยงกิจ

49
26 สิงหาคม 2564 (10:03:22)
10

สัญจิตา สมานมิตร

49
26 สิงหาคม 2564 (10:01:56)
11

นาย สราวุฒิ เดชอรัญ

48
26 สิงหาคม 2564 (09:47:11)
12

นนทเวศน์ คงสม

48
26 สิงหาคม 2564 (09:23:30)
13

17ชิษณุชา โต๊ะหลัง

48
26 สิงหาคม 2564 (09:13:17)
14

นางสาว วัชราภรณ์ ทองชู

47
26 สิงหาคม 2564 (09:40:21)
15

นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ประสิทธิ์

47
26 สิงหาคม 2564 (09:27:48)
16

นางสาว ณัฐชา เพ็ชรผจญ

45
26 สิงหาคม 2564 (09:11:51)
17

ศิริษา ยงกิจ

44
26 สิงหาคม 2564 (09:24:00)
18

อารียรัตน์ หม้อน้ำร้อน

44
26 สิงหาคม 2564 (09:53:09)
19

นางสาว กัลย์สุดา สุขการ

43
26 สิงหาคม 2564 (09:17:11)
20

นางสาว บุณยาพร สุขกาย

43
26 สิงหาคม 2564 (09:42:32)
21

นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุขใส

42
26 สิงหาคม 2564 (10:17:48)
22

นางสาว พัณณิตา เอียดเกิด

40
26 สิงหาคม 2564 (09:18:28)
23

คุณ อัญชิษฐา ศรีชัย

40
26 สิงหาคม 2564 (09:24:25)
24

ชลธิชา หินรัตน์

38
26 สิงหาคม 2564 (09:55:21)
25

กชวรรณ แสงไพบูลย์

38
26 สิงหาคม 2564 (08:54:24)
26

อนัญญา ชอบงาม

38
26 สิงหาคม 2564 (09:40:10)
27

ชลธิชา ชุ่มใจ

37
26 สิงหาคม 2564 (09:50:03)
28

นางสาว นุสรา หวันสาเหล่

36
26 สิงหาคม 2564 (10:50:08)
29

พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด

36
26 สิงหาคม 2564 (08:52:44)
30

นางสาว ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ

36
26 สิงหาคม 2564 (11:36:07)
31

อนุสรณ์ วาหะรักษ์

35
26 สิงหาคม 2564 (09:33:19)
32

นิศารัตน์ นรินทร

34
26 สิงหาคม 2564 (08:56:34)
33

ลลนา รัตนะ

33
26 สิงหาคม 2564 (09:12:40)
34

รสิตา ดำเอี่ยม

31
26 สิงหาคม 2564 (09:36:27)
35

นางสาว ณัฐชา สุขสวัสดิ์

30
26 สิงหาคม 2564 (09:36:27)
36

นางสาว บัญฑิตา ใฝ่บุญ

30
26 สิงหาคม 2564 (09:21:51)
37

นางสาว อารีรัตน์ ศรีรัฐ

30
26 สิงหาคม 2564 (12:05:12)
38

นูรูซัมบีลา เจ๊ะหามะ

30
26 สิงหาคม 2564 (09:08:42)
39

นางสาว ปิยะวรรณ ชูยงค์

29
26 สิงหาคม 2564 (12:07:00)
40

พิมลพัฒน์ ทองชิต

28
26 สิงหาคม 2564 (11:56:49)
41

กิตติยา ชัยยารักษ์

27
26 สิงหาคม 2564 (08:43:43)
42

นางสาว บัณฑิตา ตวงสิน

23
26 สิงหาคม 2564 (10:25:52)
43

37ชนิดา สิงห์สีทา

4
26 สิงหาคม 2564 (12:30:09)
44

นางสาว ขวัญนภา ไกลถิ่น

4
26 สิงหาคม 2564 (12:30:21)
45

นางสาว กมลฉัตร จันทรโชติ

2
26 สิงหาคม 2564 (12:30:06)
46

นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา

2
26 สิงหาคม 2564 (12:29:50)
47

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

0
25 สิงหาคม 2564 (14:31:15)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation