0008 : 1543408 คติชนวิทยา 3(2-2) 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:12:23

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 11 กุมภาพันธ์ 2565 ( 11:15 ) ถึง 11 มีนาคม 2565 ( 11:55 )


1543408 คติชนวิทยา 3(2-2)

1543408    คติชนวิทยา   3(2-2)
                     Thai Folklore
          การเก็บรวบรวมข้อมูลมุขปาฐะ ประเภทนิทาน เพลง ภาษิต ปริศนา ถ้อยคำประกอบการละเล่น และความเชื่อถือ  ข้อมูลอมุขปาฐะทางด้านศิลปวัตถุ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ข้อมูลคติชนอื่น ๆ เช่น การละเล่น การมหรสพ พิธีกรรม งานเทศกาล ศึกษาระเบียบวิธีการ  รวบรวม การจำแนกหมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์เชิงสังคมวิทยา เชิงศิลปะและวรรณคดี เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

นางสาว ขวัญนภา ไกลถิ่น

59
26 สิงหาคม 2564 (11:27:29)
2

17ชิษณุชา โต๊ะหลัง

56
26 สิงหาคม 2564 (09:46:49)
3

นางสาว กมลฉัตร จันทรโชติ

52
26 สิงหาคม 2564 (11:21:27)
4

นางสาว เสาวลักษณ์ ทับไชย

52
26 สิงหาคม 2564 (09:45:43)
5

37ชนิดา สิงห์สีทา

52
26 สิงหาคม 2564 (11:12:35)
6

นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา

50
26 สิงหาคม 2564 (11:05:53)
7

ชนิสรา รักเหมือน

44
26 สิงหาคม 2564 (09:59:11)
8

สัญจิตา สมานมิตร

44
26 สิงหาคม 2564 (11:00:47)
9

นางสาว วัชราภรณ์ ทองชู

44
26 สิงหาคม 2564 (10:03:56)
10

นางสาว ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ

42
26 สิงหาคม 2564 (10:39:31)
11

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

40
26 สิงหาคม 2564 (12:26:18)
12

นางสาว ณัฐชา เพ็ชรผจญ

40
26 สิงหาคม 2564 (09:44:00)
13

ชนากานต์ มีบุญมาก

39
26 สิงหาคม 2564 (09:21:22)
14

ชลธิชา ชุ่มใจ

38
26 สิงหาคม 2564 (10:30:34)
15

นางสาว บัณฑิตา ตวงสิน

38
26 สิงหาคม 2564 (09:37:56)
16

นางสาว นุสรา หวันสาเหล่

38
26 สิงหาคม 2564 (10:28:38)
17

นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ประสิทธิ์

38
26 สิงหาคม 2564 (09:11:30)
18

สุทธิ​ญา​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​

38
26 สิงหาคม 2564 (10:23:55)
19

รสิตา ดำเอี่ยม

38
26 สิงหาคม 2564 (09:16:18)
20

สุพรรณี พรหมแก้ว

37
26 สิงหาคม 2564 (10:02:22)
21

นนทเวศน์ คงสม

37
26 สิงหาคม 2564 (09:50:40)
22

นางสาว กัลย์สุดา สุขการ

37
26 สิงหาคม 2564 (09:45:35)
23

นางสาว ชนกสุดา บุญทวี

37
26 สิงหาคม 2564 (09:45:56)
24

กชวรรณ แสงไพบูลย์

36
26 สิงหาคม 2564 (09:04:38)
25

นางสาว บุณยาพร สุขกาย

35
26 สิงหาคม 2564 (10:07:00)
26

ชลธิชา หินรัตน์

35
26 สิงหาคม 2564 (10:43:42)
27

คุณ อัญชิษฐา ศรีชัย

35
26 สิงหาคม 2564 (09:45:15)
28

นางสาว อารีรัตน์ ศรีรัฐ

34
26 สิงหาคม 2564 (10:55:56)
29

อนัญญา ชอบงาม

34
26 สิงหาคม 2564 (10:28:11)
30

ศิริษา ยงกิจ

34
26 สิงหาคม 2564 (09:45:10)
31

นาย สราวุฒิ เดชอรัญ

34
26 สิงหาคม 2564 (10:12:40)
32

ลลนา รัตนะ

32
26 สิงหาคม 2564 (09:00:09)
33

นางสาว ปิยะวรรณ ชูยงค์

32
26 สิงหาคม 2564 (11:35:26)
34

นางสาว บัญฑิตา ใฝ่บุญ

32
26 สิงหาคม 2564 (09:37:54)
35

นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุขใส

32
26 สิงหาคม 2564 (09:23:12)
36

พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด

31
26 สิงหาคม 2564 (09:06:47)
37

อนุสรณ์ วาหะรักษ์

30
26 สิงหาคม 2564 (09:51:55)
38

นางสาว ณัฐชา สุขสวัสดิ์

29
26 สิงหาคม 2564 (09:55:37)
39

อารียรัตน์ หม้อน้ำร้อน

28
26 สิงหาคม 2564 (10:11:02)
40

นางสาว พัณณิตา เอียดเกิด

28
26 สิงหาคม 2564 (09:46:30)
41

กิตติยา ชัยยารักษ์

28
26 สิงหาคม 2564 (08:50:10)
42

นูรูซัมบีลา เจ๊ะหามะ

27
26 สิงหาคม 2564 (09:24:21)
43

นิศารัตน์ นรินทร

26
26 สิงหาคม 2564 (09:07:25)
44

นางสาว วรนุช ชมภู

24
26 สิงหาคม 2564 (09:02:16)
45

นางสาว ปาณิสรา ยงกิจ

21
26 สิงหาคม 2564 (10:29:18)
46

พิมลพัฒน์ ทองชิต

20
26 สิงหาคม 2564 (10:23:05)
47

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

0
25 สิงหาคม 2564 (14:34:20)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation