0011 : สรรพลี้หวน 07 กรกฏาคม 2565 เวลา 17:39:42

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 26 ข้อ
กำหนดเวลา 11 กันยายน 2564 ( 13:21 ) ถึง ( 13:34 )


สรรพลี้หวน

อารมณ์ขันของกวีเมืองนครศรีธรรมราช ยุคต้นรัตนโกสินทร์
นครังยังมีเท่าผีแหน กว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถา
เมืองห้างกวีรีหับระยับตา พันหญ้าคาปูรากเป็นฉากบัง.

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

37ชนิดา สิงห์สีทา

19
09 กันยายน 2564 (17:35:44)
2

ชนากานต์ มีบุญมาก

16
19 สิงหาคม 2564 (08:49:28)
3

อนัญญา ชอบงาม

16
19 สิงหาคม 2564 (08:54:59)
4

นางสาว วัชราภรณ์ ทองชู

14
19 สิงหาคม 2564 (08:56:23)
5

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

14
19 สิงหาคม 2564 (08:59:31)
6

นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ประสิทธิ์

14
19 สิงหาคม 2564 (08:56:30)
7

17ชิษณุชา โต๊ะหลัง

14
19 สิงหาคม 2564 (08:42:12)
8

นางสาว ขวัญนภา ไกลถิ่น

13
09 กันยายน 2564 (17:30:37)
9

นางสาว เสาวลักษณ์ ทับไชย

13
19 สิงหาคม 2564 (08:52:43)
10

นางสาว กัลย์สุดา สุขการ

12
19 สิงหาคม 2564 (08:50:39)
11

กิตติยา ชัยยารักษ์

12
19 สิงหาคม 2564 (08:57:04)
12

นางสาว นุสรา หวันสาเหล่

12
19 สิงหาคม 2564 (08:52:35)
13

นางสาว ชนกสุดา บุญทวี

12
19 สิงหาคม 2564 (08:59:20)
14

คุณ อัญชิษฐา ศรีชัย

12
19 สิงหาคม 2564 (08:45:31)
15

นางสาว ณัฐชา เพ็ชรผจญ

11
19 สิงหาคม 2564 (08:38:31)
16

นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา

11
09 กันยายน 2564 (17:24:47)
17

นางสาว พัณณิตา เอียดเกิด

11
19 สิงหาคม 2564 (08:08:58)
18

นางสาว ณัฐชา สุขสวัสดิ์

10
19 สิงหาคม 2564 (08:58:57)
19

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

10
19 สิงหาคม 2564 (08:58:07)
20

นางสาว ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ

10
09 กันยายน 2564 (17:27:01)
21

สุพรรณี พรหมแก้ว

10
19 สิงหาคม 2564 (08:45:13)
22

นิศารัตน์ นรินทร

10
09 กันยายน 2564 (17:20:07)
23

ชลธิชา ชุ่มใจ

9
11 กันยายน 2564 (13:28:26)
24

ชลธิชา หินรัตน์

9
09 กันยายน 2564 (17:31:45)
25

กชวรรณ แสงไพบูลย์

9
19 สิงหาคม 2564 (08:56:58)
26

นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุขใส

9
19 สิงหาคม 2564 (08:55:37)
27

นางสาว ปิยะวรรณ ชูยงค์

9
09 กันยายน 2564 (17:23:32)
28

นาย สราวุฒิ เดชอรัญ

8
19 สิงหาคม 2564 (08:57:49)
29

นางสาว บัญฑิตา ใฝ่บุญ

8
19 สิงหาคม 2564 (08:56:02)
30

สุทธิ​ญา​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​

8
19 สิงหาคม 2564 (08:52:26)
31

ลลนา รัตนะ

8
19 สิงหาคม 2564 (08:53:33)
32

ศิริษา ยงกิจ

8
19 สิงหาคม 2564 (08:53:34)
33

นางสาว วรนุช ชมภู

7
19 สิงหาคม 2564 (09:00:49)
34

อารียรัตน์ หม้อน้ำร้อน

7
19 สิงหาคม 2564 (08:57:42)
35

นางสาว กมลฉัตร จันทรโชติ

7
09 กันยายน 2564 (17:27:12)
36

อนุสรณ์ วาหะรักษ์

7
19 สิงหาคม 2564 (08:56:39)
37

นางสาว ปาณิสรา ยงกิจ

7
19 สิงหาคม 2564 (08:50:12)
38

นางสาว อารีรัตน์ ศรีรัฐ

7
09 กันยายน 2564 (17:33:19)
39

พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด

7
19 สิงหาคม 2564 (08:59:47)
40

ชนิสรา รักเหมือน

6
19 สิงหาคม 2564 (08:42:47)
41

รสิตา ดำเอี่ยม

2
19 สิงหาคม 2564 (09:00:40)
42

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

0
19 สิงหาคม 2564 (08:28:38)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation