0015 : ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 06 กรกฏาคม 2565 เวลา 16:58:47

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 11 กันยายน 2564 ( 13:35 ) ถึง ( 14:15 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้าลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต
เนื้อหาตั้งแต่ JUNK CEYLON เป็นต้นมา 


ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ ข้อ 
ข้อสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  
และนักเรียนตอบได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ ๕๐ และรวดเร็ว ก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้น ดังนี้


รางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๓,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๓,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๒,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๒,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๑,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๑,๐๐๐ บาท)


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล (เป็นภาษาไทย อักษรไทย หลังนามสกุลเป็นชื่อโรงเรียน (ชื่อยาวมากให้ใช้ชื่อคำหลักของโรงเรียน คำโรงเรียนย่อเป็น รร.) เพียงชื่อเดียวต่อ ๑ คน
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
 
๒. นักเรียนต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง(เตรียมตอบ สามารถปรึกษาครูอาจารย์ได้)   
 
๒.๑ ตอบถูกสูงสุด 

๒.๒ ตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้) 

๒.๓ ตอบข้อทดสอบถูก ได้มากกว่าร้อยละ ๓๐  

๒.๔ ตอบถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
หากมีเหตุขัดข้อง ให้โทร.0813262549
 
นักเรียนที่ตอบได้ตาม ๒.๑-๒.๔ จึงได้สิทธิ์รับรางวัลที่ ๑ หรือรางวัลที่ ๒ หรือรางวัลที่ ๓ หรือรางวัลชมเชย หรือรางวัลสมนาคุณ


๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอนี้ว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลชมเชย ต้องโทร.0813262549 ถึง ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เพื่อนัดให้กรรมการสัมภาษณ์


๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑ - ๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด (ตาม ๒.๑-๒.๔)(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นที่ตอบได้รองลงไป)


๕. ทุกคนที่ตอบได้ ๓๑ ข้อ ได้รับหนังสือ "ถลางภูเก็จและภูเก็ต: ประสิทธิ ชิณการณ์" คนละ ๑ เล่ม
โทร. 0847629782 รับหนังสือได้ทันทีจาก มทศ. มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


๖. ทุกคนที่ตอบได้ ๕๐ ข้อ ได้รับหนังสือ "จดหมายเหตุเมืองถลาง : ประสิทธิ ชิณการณ์" คนละ ๑ เล่ม 
โทร. 0847629782 รับหนังสือได้ทันทีจาก มทศ. มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


๗. ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 0813262549


๘. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sayanrung@gmail.com

 
๙. มทศ. ใช้เฟซบุ๊คชื่อ มทศ ย่าจันย่ามุก  เป็นสื่อในการประสานงาน๑๐. มีผู้ใหญ่ใจดี  มอบรางวัลชมเชยให้นักเรียนผู้ครองลำดับที่ ๔ - ๒๐
นักเรียนผู้ได้ลำดับที่ ๔ - ๒๐ โปรดรอรับรางวัลชมเชยในวันที่กรรมการจะกำหนดนัด คาดว่าคงเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียน๑
ให้โทร.แจ้ง 0813262549 ก่อนวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อยืนยันการไปรับรางวัล หากไม่แจ้ง ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล


๑๑. รางวัลสมนาคุณ (มูลค่าประมาณ ๒๐๐ บาท) มอบให้แก่นักเรียนลำดับที่ ๒๑ - ๓๐  รับได้ที่สำนักงาน มทศ. โทร.0847629782 ระหว่างวันที่ ๑๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

ปาลิกา สามเมือง มัธยมสาธิต มรภ.ภูเก็ต รางวัลที่ ๑

82
07 มีนาคม 2563 (16:15:45)
2

ปฎิญญา นาคทอง ภูเก็ตวิทยาลัย รับรางวัลที่ ๒

60
09 มีนาคม 2563 (19:04:24)
3

นางสาว ขวัญนภา ไกลถิ่น

60
24 กรกฏาคม 2564 (00:15:48)
4

ซีรีน ตนคลัง ประถมสาธิต มรภ.รับรางวัลที่ ๓

59
09 มีนาคม 2563 (13:37:13)
5

นางสาว นุสรา หวันสาเหล่

56
29 กรกฏาคม 2564 (00:11:38)
6

นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา

53
18 กรกฏาคม 2564 (20:56:20)
7

กวิสรา เพ็ชรไทย มรภ.ภูเก็ต รับรางวัลชมเชย คนที่ ๑

52
09 มีนาคม 2563 (11:23:26)
8

เกวลี ส่งศรี ส.ไทยภูเก็ต รับรางวัลชมเชย คนที่ ๒

52
07 มีนาคม 2563 (18:50:50)
9

นางสาว กมลฉัตร จันทรโชติ

52
23 กรกฏาคม 2564 (21:47:22)
10

ณฐาภพ บุญชุบ ภว. รับรางวัลชมเชย คนที่ ๓

52
09 มีนาคม 2563 (11:15:54)
11

มุกอันดา นิลหัต ได้รับเกียรติบัตรตามความประสงค์

48
09 มีนาคม 2563 (11:08:14)
12

ชนิสรา รักเหมือน

48
25 กรกฏาคม 2564 (20:28:33)
13

นางสาว ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ

47
19 สิงหาคม 2564 (10:40:51)
14

จิรพิพรรธ พรายมี อนุบาลภก. รับชมเชย คนที่ ๔

44
09 มีนาคม 2563 (11:07:28)
15

สุทธิพงศ์ วิริยธรรมโสภณ ภว.รับชมเชย คนที่ ๕

44
09 มีนาคม 2563 (09:38:04)
16

ดารารัตน์​ รัตนา​นุกูล​ ภว. สมนาคุณ คนที่ ๖

42
09 มีนาคม 2563 (19:37:53)
17

ณิชา ผสมทรัพย์ ภว. รับชมเชย คนที่ ๘

41
08 มีนาคม 2563 (17:12:23)
18

จิรญาดา​ ลือชาญ ภว. รับชมเชย คนที่ ๗

41
09 มีนาคม 2563 (16:42:50)
19

นางสาว บัณฑิตา ตวงสิน

41
19 สิงหาคม 2564 (10:45:53)
20

โยธิน แผนสุวรรณ ภว รับชมเชย คนที่ 9

40
09 มีนาคม 2563 (09:37:22)
21

จิรพิธ พรหมี มัธยมสาธิต รับชมเชย คนที่ ๖

40
09 มีนาคม 2563 (11:06:49)
22

ณัฐวุฒิ ยศภักดี วีรสตี รับสมนาคุณ คนที่ ๑

39
06 มีนาคม 2563 (09:05:24)
23

จิรกิตติ์ คำแหง ภว.สมนาคุณ6

38
09 มีนาคม 2563 (13:27:15)
24

ณัฐทวัตร เดชวงษา ภว. สมนาคุณ2

38
08 มีนาคม 2563 (14:24:10)
25

ปัณฑารีย์ บุญสนิท ภว รับสมนาคุณ คนที่ ๔

38
08 มีนาคม 2563 (13:31:36)
26

นางสาว เสาวลักษณ์ ทับไชย

38
19 สิงหาคม 2564 (10:44:43)
27

ปรียาภรณ์สอนแก้ว ภว.รับรางวัลสมนาคุณ ๕

37
08 มีนาคม 2563 (10:50:19)
28

นางสาว ชนกสุดา บุญทวี

37
26 กรกฏาคม 2564 (01:40:31)
29

ปิณฑิรา ธัมฐิติกุล ภว รับรางวัลสมนาคุณ ๔

37
09 มีนาคม 2563 (11:47:55)
30

นางสาว นฤมล หงส์ศิริ

37
07 ตุลาคม 2563 (11:46:35)
31

ศิริษา ยงกิจ

36
19 สิงหาคม 2564 (10:04:04)
32

วิลาสินี ชัยราม ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๗

36
09 มีนาคม 2563 (11:15:24)
33

จันทรรัตน์ คุณาคม ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๘

35
09 มีนาคม 2563 (11:19:42)
34

37ชนิดา สิงห์สีทา

34
11 กันยายน 2564 (11:59:06)
35

นาราภัทร รอดราวีย์ ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๙

34
08 มีนาคม 2563 (10:06:14)
36

ชลธิชา หินรัตน์

34
19 สิงหาคม 2564 (09:53:19)
37

ชนากานต์ มีบุญมาก

32
19 สิงหาคม 2564 (09:57:33)
38

นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุขใส

32
12 กรกฏาคม 2564 (04:15:24)
39

นางสาว วัชราภรณ์ ทองชู

31
19 สิงหาคม 2564 (10:12:54)
40

นางสาว กัลย์สุดา สุขการ

30
19 สิงหาคม 2564 (09:58:15)
41

นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ประสิทธิ์

29
19 สิงหาคม 2564 (10:17:04)
42

นางสาว วรนุช ชมภู

29
19 สิงหาคม 2564 (09:55:45)
43

นางสาว บัณฑิตา ตวงสิน

28
12 กรกฏาคม 2564 (10:26:01)
44

รสิตา ดำเอี่ยม

28
19 สิงหาคม 2564 (10:02:40)
45

นาย สราวุฒิ เดชอรัญ

28
12 กรกฏาคม 2564 (23:14:25)
46

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

27
19 สิงหาคม 2564 (10:42:36)
47

พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด

27
19 สิงหาคม 2564 (09:46:55)
48

นางสาว ณัฐชา สุขสวัสดิ์

27
30 กรกฏาคม 2564 (00:52:20)
49

นางสาว พัณณิตา เอียดเกิด

26
19 สิงหาคม 2564 (09:56:36)
50

อารียรัตน์ หม้อน้ำร้อน

26
19 สิงหาคม 2564 (09:49:01)
51

นางสาว บัญฑิตา ใฝ่บุญ

26
19 สิงหาคม 2564 (10:02:17)
52

นางสาว ณัฐชา เพ็ชรผจญ

26
19 สิงหาคม 2564 (09:54:54)
53

กิตติยา ชัยยารักษ์

26
19 สิงหาคม 2564 (09:39:27)
54

นิศารัตน์ นรินทร

25
19 สิงหาคม 2564 (09:47:00)
55

นางสาว ปาณิสรา ยงกิจ

25
19 สิงหาคม 2564 (09:58:47)
56

สุพรรณี พรหมแก้ว

24
19 สิงหาคม 2564 (09:55:08)
57

17ชิษณุชา โต๊ะหลัง

24
19 สิงหาคม 2564 (09:53:31)
58

ชลธิชา ชุ่มใจ

22
19 สิงหาคม 2564 (10:18:54)
59

สัญจิตา สมานมิตร

22
24 กรกฏาคม 2564 (13:14:20)
60

สุทธิ​ญา​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​

22
19 สิงหาคม 2564 (09:51:12)
61

คุณ อัญชิษฐา ศรีชัย

22
19 สิงหาคม 2564 (09:54:54)
62

อนัญญา ชอบงาม

21
19 สิงหาคม 2564 (09:50:21)
63

อนุสรณ์ วาหะรักษ์

21
19 สิงหาคม 2564 (09:57:11)
64

ลลนา รัตนะ

20
19 สิงหาคม 2564 (09:48:12)
65

กชวรรณ แสงไพบูลย์

16
19 สิงหาคม 2564 (09:44:09)
66

พิมลพัฒน์ ทองชิต

16
19 สิงหาคม 2564 (09:56:27)
67

ตวงทอง รอดนิตย์ ภว.

9
30 มกราคม 2563 (13:21:55)
68

พิมพ์​เท​พิน​ทร์​ เทพ​จันทร์​ กะทู้วิทยา

9
22 มกราคม 2563 (12:30:04)
69

นราวิชญ์ ศิลประเสริฐ ภว.

9
22 มกราคม 2563 (08:56:04)
70

ชนัญชิตา ศรีหวัง ภว.

9
29 มกราคม 2563 (10:42:23)
71

พิชญุตม์​ ลี​ธน​ศักดิ์​ ภูเก็ตวิทยาลัย

9
21 มกราคม 2563 (21:37:31)
72

กฤติพงศ์ ทรงยศ ภูเก็ตวิทยาลัย

9
21 มกราคม 2563 (20:13:31)
73

ธนากร​ หล่อโลหการ

9
23 มกราคม 2563 (13:17:46)
74

ภควัต สุนทิยานนท์ สละสิทธิ์รับรางวัล

9
23 มกราคม 2563 (13:20:42)
75

พงษ์ประวิตร เเสงปรีชาสกุล ภว.

9
23 มกราคม 2563 (13:18:01)
76

อภิสิทธิ์ คุณนาม (โทร.แจ้งชื่อโรงเรียนด้วย)

9
20 มกราคม 2563 (15:29:12)
77

ธัชทร พิทยาณิชกุล ภว.

9
22 มกราคม 2563 (08:48:47)
78

นัฐนันท์ สูพร ม.ธรรมศาสตร์

9
22 มกราคม 2563 (00:39:57)
79

ศตวรรษ ธรรมประเสริฐ ภว.

9
29 มกราคม 2563 (14:41:53)
80

วิชญ์ภาส แก้วเสน ภูเก็ตวิทยาลัย

9
22 มกราคม 2563 (10:26:47)
81

ภูมิภัทร สุวรรณกำเนิด ภูเก็ตวิทยาลัย

9
22 มกราคม 2563 (10:51:04)
82

พันธวัช จันทร์แดง ภว.

9
22 มกราคม 2563 (13:49:00)
83

ปพิชญา​ ศุภวิกรานต์กุล ภว.

9
22 มกราคม 2563 (13:54:51)
84

กานท์กวี​ โรจน์บุญถึง ภว.

9
22 มกราคม 2563 (09:18:20)
85

ธนพัฒน์ แซ่ตัน ภว.

9
21 มกราคม 2563 (23:14:11)
86

ณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์ ภว.

8
23 มกราคม 2563 (13:39:19)
87

ดรัณ​ภพ​ แซ่อั้ง ภว.

8
06 กุมภาพันธ์ 2563 (05:50:13)
88

ภิญโญ พันธุสา ภว.

8
22 มกราคม 2563 (08:52:44)
89

เอื้ออังกูร สุดใจ ภว.

8
22 มกราคม 2563 (10:35:46)
90

ดลธร มาลาทอง ภว.

8
22 มกราคม 2563 (08:55:26)
91

ภิณญาดา เลียบทอง ภูเก็ตวิทยาลัย

8
21 มกราคม 2563 (21:45:27)
92

ชยุตม์​ ทรงคุณ ภว.

8
30 มกราคม 2563 (13:07:56)
93

พิมพอร บุญพีรพัฒน์ ภว.

8
23 มกราคม 2563 (13:35:57)
94

นัฐธิดา คำคง ภว.

8
25 มกราคม 2563 (16:18:04)
95

ณหทัย สุขวุฒิกุล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (10:31:22)
96

กรวิชญ์ จุลรัตน์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (13:55:16)
97

วณิช พิไชยภักดี ภูเก็ตวิทยาลัย

7
23 มกราคม 2563 (11:54:10)
98

ภควัต สุนทิยานนท์ สละสิทธิ์รับรางวัล

7
23 มกราคม 2563 (13:25:48)
99

ชิตวร อินทรสกุล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (09:03:42)
100

ปาณัสม์ หมัดน่าหงุ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (14:58:30)
101

สุกนต์ธี แสงระวี ภว.

7
23 มกราคม 2563 (13:15:33)
102

ภูดิท เสงี่ยมวงศ์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (09:04:05)
103

กนก เชื้อสมัน ภว.

7
22 มกราคม 2563 (19:13:02)
104

พิสิษฐ์ ทิพย์มงคล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (08:54:15)
105

กัญญาภัค ไมโส้ วีรสตรีอนุสรณ์

7
28 มกราคม 2563 (14:35:50)
106

ณัฐณิโช มัตสยาวณิช ภว.

7
29 มกราคม 2563 (14:36:29)
107

มันทนา ทองสร้าง ภว.

7
24 มกราคม 2563 (15:03:54)
108

กฤษฎ์ชญากร วารีศรี ภูเก็ตวิทยาลัย

7
21 มกราคม 2563 (20:46:01)
109

ตฤณ สุระทิพย์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (08:55:17)
110

กนกกร สามารถ ภว.

6
30 มกราคม 2563 (13:20:05)
111

เกณิกา ราษฎร์สกล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (13:54:53)
112

ปัณยินท์ ปิ่นพุทธศิลป์

6
22 เมษายน 2564 (18:10:45)
113

เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (08:55:14)
114

ธนินทร์ ชูสุวรรณ์ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (10:27:03)
115

เอนกพงค์ หมีนหวัง ภว.

6
22 มกราคม 2563 (09:09:56)
116

ปัญญากร ตันสกุล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (14:56:32)
117

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

6
06 ตุลาคม 2563 (09:47:10)
118

ธนภัทร ผลพุฒ วีรสตรีอนุสรณ์

6
21 มกราคม 2563 (12:09:51)
119

พรรณภัทร​ ​​​​​ปาทาน​ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (09:17:37)
120

ปณต ลักขณาวราภรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

6
21 มกราคม 2563 (19:31:07)
121

ณัฐภัทร ชุ่มเชื้อ ภว.

6
23 มกราคม 2563 (13:56:30)
122

ปัณณธร สง่าพล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (13:58:57)
123

มหานที สุทธิพงศ์เกียรติ์ ภว.

5
23 มกราคม 2563 (13:44:15)
124

ณัฐปภัสร์ ชัยชุติมานนท์ ภว.

5
30 มกราคม 2563 (14:05:16)
125

วโรดม สอนขำ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (13:54:52)
126

พัชรพงษ์ ม่วงคำ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (13:49:31)
127

ก้องภพ ดุมลักษณ์ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (08:57:09)
128

ภาสกร อาชีวระงับโรค ภว.

5
22 มกราคม 2563 (10:33:04)
129

นทีกานต์ คำวิเศษณ์ วีรสตรีอนุสรณ์

5
14 มกราคม 2563 (14:42:35)
130

คิมหันต์​ ลี้สกุล ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:50:16)
131

นิรภัย นราคม ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:03:22)
132

นิติภูมิ​ ข้อโนนแดง ภว.

4
23 มกราคม 2563 (13:14:10)
133

เกียรติภูมิ แซ่อ๋าง ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:49:32)
134

ปูชิกา ฟูสันติ ภว.

4
09 กุมภาพันธ์ 2563 (14:26:33)
135

สัณหณัฐ ดีบุกกรรม ภว.

4
30 มกราคม 2563 (12:59:16)
136

วราภรณ์ รัตนสิทธิ์ วอศ.ภูเก็ต

4
05 มกราคม 2563 (18:26:06)
137

พรนิภา ศรพรม Mariayalai

4
09 มกราคม 2563 (15:37:45)
138

นัธทวัฒน์ ณ นคร ภว.

4
21 มกราคม 2563 (23:34:26)
139

พีรณัฐ​ ชื่นชมรัตน์ ภว.

4
29 มกราคม 2563 (10:37:37)
140

กนกรดา อินต๊ะ ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:51:00)
141

ธีระพงษ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:57:19)
142

Kanchanok Kanchanachai PhW.

4
22 มกราคม 2563 (08:55:36)
143

ณัฐวุฒิ​ โต๊ะสกุล ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:55:21)
144

โศจิรัตน์​ เเซ่ส้อ ภูเก็ตวิทยาลัย

4
21 มกราคม 2563 (20:35:38)
145

เบญจวรรณ ศรีสุขใส

4
28 พฤษภาคม 2564 (20:21:28)
146

ธีรกานต์ อยู่เย็น ขจรเกียรติศึกษา

4
02 มกราคม 2563 (10:05:11)
147

นาย พงศธรณ์ จันทร์แสงกุล

4
21 พฤษภาคม 2564 (00:16:02)
148

วีรวิชญ์ ชวโรจน์ศิริกุล ภว.

4
22 มกราคม 2563 (09:12:50)
149

ธนาคาร วงค์ไชย ภูเก็ตวิทยาลัย

4
21 มกราคม 2563 (20:02:11)
150

ชนาพร เหมือนดวง เฉลิมพระเกียรติ

3
21 มกราคม 2563 (23:43:34)
151

ปิยวัชร์ วัฒนะ ไทหัวอาเชียนวิทยา

3
20 มกราคม 2563 (13:54:11)
152

นูรูซัมบีลา เจ๊ะหามะ

3
31 พฤษภาคม 2564 (20:49:21)
153

ธัญพิสิษฐ์ ลิ่มเจริญ กะทู้วิทยา

3
22 มกราคม 2563 (08:59:09)
154

ศุภ​ฤกษ์​ บํารุง​รัตน์​ ภว.

3
30 มกราคม 2563 (13:19:16)
155

กฤติพงศ์ อภัยรัตน์ ภว.

3
29 มกราคม 2563 (10:44:05)
156

พิมพ์มาดา สุขสุวรรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

3
21 มกราคม 2563 (21:49:28)
157

ณัฐธิญา จันทร์เทพ กะทู้วิทยา

3
22 มกราคม 2563 (15:05:57)
158

Kittin Chinkanjanaroj ภูเก็ตวิทยาลัย

3
21 มกราคม 2563 (20:27:51)
159

ทีฆทัศน์​ เทือกสุบรรณ ภว.

2
23 มกราคม 2563 (13:38:12)
160

ฉัตฑริกา กิจผดุง มรภ.ภูเก็ต

2
30 มกราคม 2563 (19:07:39)
161

สโรชินี ละไม ภว.

2
22 มกราคม 2563 (08:55:13)
162

วรเมธ นิติวรานุรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

2
21 มกราคม 2563 (20:37:09)
163

จักริน เเซ่เต่อ สละสิทธิ์รับรางวัล

2
23 มกราคม 2563 (13:22:24)
164

เมธาสิทธิ์ สังฆจันทร์ ภว.

2
22 มกราคม 2563 (10:31:05)
165

วศินี แก้วประดับ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:53:24)
166

ทรงกฤษ เหลี่ยมคุณ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:50:21)
167

นนทพัทย์​ ศิริศฤงฆาร ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:52:05)
168

กฤตพจน์ ชุมพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

1
21 มกราคม 2563 (21:16:45)
169

ภัทรภพ เลี่ยมรัตน์ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:58:25)
170

รพีพงศ์ เครืออินทร์ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:23:40)
171

แอนนา สำราญ ทตท.

1
02 มกราคม 2563 (10:03:00)
172

พัชรพล โตทอง ภว.

1
23 มกราคม 2563 (13:33:00)
173

ชัชธนพร สุขมาศ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:58:26)
174

นางสาว สุทธิตา ดิเส็ม

1
30 กันยายน 2563 (16:40:02)
175

ชนิดา สิงห์สีทา

1
14 กรกฏาคม 2564 (18:30:43)
176

นางสาว พัชริดา รัตนะ

0
12 กรกฏาคม 2564 (06:31:45)
177

กษณ บุญญกาศ ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (17:22:11)
178

ปริชญา สิทธิกุล ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (19:57:58)
179

ปาริชาติ นิรสกุล ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (20:48:50)
180

ธนิต รักไทย รร.ภาษาสมิหรา

0
02 มกราคม 2563 (12:13:39)
181

ปาริชาติ ราชนาวี ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (21:12:49)
182

บุรินทณี จันทาพูน เฉลิมพระเกียรติ

0
22 มกราคม 2563 (23:56:35)
183

ภูมิภัทร พิทักษ์ธรรม ภว.

0
23 มกราคม 2563 (06:36:24)
184

อรอมล สุวรรณรัตน์ ภว.

0
23 มกราคม 2563 (10:01:41)
185

นางสาว วทันยา มากราช

0
07 ตุลาคม 2563 (15:28:44)
186

คุณี หล่อโลหการ ภว.

0
23 มกราคม 2563 (13:01:46)
187

กชวรรณ แสงไพบูลย์

0
30 กรกฏาคม 2564 (16:29:24)
188

นิธิ​พร​ สวยงาม​ ภว.

0
28 มกราคม 2563 (17:53:55)
189

ณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล ภว.

0
26 มกราคม 2563 (21:00:16)
190

เบญญารัตน์ เรืองเดช มรภ.ภูเก็ต

0
23 มกราคม 2563 (19:05:39)
191

ปฐมพร วงศ์อินทร์ ภว.

0
30 มกราคม 2563 (13:43:54)
192

อมรชัย​ เสาวรส ภว.

0
23 มกราคม 2563 (13:40:27)
193

จิณณา ลาภทรัพย์สถาพร รร.กะทู้

0
22 มกราคม 2563 (11:02:30)
194

ปริยา ลิพอนถิ่น รร.วัดศรีสุนทร

0
06 กุมภาพันธ์ 2563 (16:40:16)
195

ทีปกร​ พิมลจินดา ภว.

0
22 มกราคม 2563 (08:48:12)
196

ภรัณยู บุญตา ภว.

0
22 มกราคม 2563 (08:48:03)
197

พัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์ ภว.

0
10 กุมภาพันธ์ 2563 (18:37:10)
198

นาย วัฒธชัย

0
06 ตุลาคม 2563 (18:50:23)
199

ประภัสสร ใจดี มรภ.ภูเก็ต

0
20 มกราคม 2563 (15:11:17)
200

วรรณวิสา พรมหอม ภว.

0
30 มกราคม 2563 (13:22:24)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation