0015 : ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:59:03

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 99 ข้อ
กำหนดเวลา 13 เมษายน 2564 ( 09:09 ) ถึง 20 ธันวาคม 2564 ( 23:59 )


ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.) ประสงค์ให้ผู้เก่งผู้กล้าลับสมองลองปัญญากับปัญหาข้อคำถามประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จและภูเก็ต
เนื้อหาตั้งแต่ JUNK CEYLON เป็นต้นมา 


ข้อทดสอบจะเพิ่มขึ้นวันละ ๑ ข้อ 
ข้อสุดท้ายคือข้อ ๙๙ จะปรากฏเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.  
และนักเรียนตอบได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ ๕๐ และรวดเร็ว ก่อนเวลา ๑๙.๐๙ น. ในวันนั้น ดังนี้


รางวัลที่ ๑ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๓,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๓,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๒ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๒,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๒,๐๐๐ บาท)


รางวัลที่ ๓ มทศ.มอบทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท (โรงเรียนได้ ๑,๐๐๐ บาท นักเรียนผู้ตอบได้ ๑,๐๐๐ บาท)


ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกา ดังนี้ :-

๑. มีชื่อ-สกุล (เป็นภาษาไทย อักษรไทย หลังนามสกุลเป็นชื่อโรงเรียน (ชื่อยาวมากให้ใช้ชื่อคำหลักของโรงเรียน คำโรงเรียนย่อเป็น รร.) เพียงชื่อเดียวต่อ ๑ คน
  มีหลักฐานตรงกับบัตรประจำตัว
 
๒. นักเรียนต้องตอบข้อทดสอบด้วยตนเอง(เตรียมตอบ สามารถปรึกษาครูอาจารย์ได้)   
 
๒.๑ ตอบถูกสูงสุด 

๒.๒ ตอบข้อทดสอบได้รวดเร็ว(ดูเวลาหลังคะแนนที่ตอบได้) 

๒.๓ ตอบข้อทดสอบถูก ได้มากกว่าร้อยละ ๓๐  

๒.๔ ตอบถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
หากมีเหตุขัดข้อง ให้โทร.0813262549
 
นักเรียนที่ตอบได้ตาม ๒.๑-๒.๔ จึงได้สิทธิ์รับรางวัลที่ ๑ หรือรางวัลที่ ๒ หรือรางวัลที่ ๓ หรือรางวัลชมเชย หรือรางวัลสมนาคุณ


๓. ชื่อที่ปรากฏหน้าจอนี้ว่า รับรางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลชมเชย ต้องโทร.0813262549 ถึง ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เพื่อนัดให้กรรมการสัมภาษณ์


๔. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้รับรางวัลที่ ๑ - ๓  เพียงคนเดียวที่ตอบได้สูงสุด (ตาม ๒.๑-๒.๔)(เพื่อแบ่งทุนให้โรงเรียนอื่นที่ตอบได้รองลงไป)


๕. ทุกคนที่ตอบได้ ๓๑ ข้อ ได้รับหนังสือ "ถลางภูเก็จและภูเก็ต: ประสิทธิ ชิณการณ์" คนละ ๑ เล่ม
โทร. 0847629782 รับหนังสือได้ทันทีจาก มทศ. มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


๖. ทุกคนที่ตอบได้ ๕๐ ข้อ ได้รับหนังสือ "จดหมายเหตุเมืองถลาง : ประสิทธิ ชิณการณ์" คนละ ๑ เล่ม 
โทร. 0847629782 รับหนังสือได้ทันทีจาก มทศ. มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


๗. ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 0813262549


๘. ผู้ผิดกติกา ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล สงสัยโทร.081 326 2549 ปรึกษา ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ sayanrung@gmail.com

 
๙. มทศ. ใช้เฟซบุ๊คชื่อ มทศ ย่าจันย่ามุก  เป็นสื่อในการประสานงาน๑๐. มีผู้ใหญ่ใจดี  มอบรางวัลชมเชยให้นักเรียนผู้ครองลำดับที่ ๔ - ๒๐
นักเรียนผู้ได้ลำดับที่ ๔ - ๒๐ โปรดรอรับรางวัลชมเชยในวันที่กรรมการจะกำหนดนัด คาดว่าคงเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียน๑
ให้โทร.แจ้ง 0813262549 ก่อนวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อยืนยันการไปรับรางวัล หากไม่แจ้ง ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล


๑๑. รางวัลสมนาคุณ (มูลค่าประมาณ ๒๐๐ บาท) มอบให้แก่นักเรียนลำดับที่ ๒๑ - ๓๐  รับได้ที่สำนักงาน มทศ. โทร.0847629782 ระหว่างวันที่ ๑๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

ปาลิกา สามเมือง มัธยมสาธิต มรภ.ภูเก็ต รางวัลที่ ๑

82
07 มีนาคม 2563 (16:15:45)
2

ปฎิญญา นาคทอง ภูเก็ตวิทยาลัย รับรางวัลที่ ๒

60
09 มีนาคม 2563 (19:04:24)
3

ซีรีน ตนคลัง ประถมสาธิต มรภ.รับรางวัลที่ ๓

59
09 มีนาคม 2563 (13:37:13)
4

เกวลี ส่งศรี ส.ไทยภูเก็ต รับรางวัลชมเชย คนที่ ๒

52
07 มีนาคม 2563 (18:50:50)
5

กวิสรา เพ็ชรไทย มรภ.ภูเก็ต รับรางวัลชมเชย คนที่ ๑

52
09 มีนาคม 2563 (11:23:26)
6

ณฐาภพ บุญชุบ ภว. รับรางวัลชมเชย คนที่ ๓

52
09 มีนาคม 2563 (11:15:54)
7

มุกอันดา นิลหัต ได้รับเกียรติบัตรตามความประสงค์

48
09 มีนาคม 2563 (11:08:14)
8

สุทธิพงศ์ วิริยธรรมโสภณ ภว.รับชมเชย คนที่ ๕

44
09 มีนาคม 2563 (09:38:04)
9

จิรพิพรรธ พรายมี อนุบาลภก. รับชมเชย คนที่ ๔

44
09 มีนาคม 2563 (11:07:28)
10

ดารารัตน์​ รัตนา​นุกูล​ ภว. สมนาคุณ คนที่ ๖

42
09 มีนาคม 2563 (19:37:53)
11

จิรญาดา​ ลือชาญ ภว. รับชมเชย คนที่ ๗

41
09 มีนาคม 2563 (16:42:50)
12

ณิชา ผสมทรัพย์ ภว. รับชมเชย คนที่ ๘

41
08 มีนาคม 2563 (17:12:23)
13

โยธิน แผนสุวรรณ ภว รับชมเชย คนที่ 9

40
09 มีนาคม 2563 (09:37:22)
14

จิรพิธ พรหมี มัธยมสาธิต รับชมเชย คนที่ ๖

40
09 มีนาคม 2563 (11:06:49)
15

ณัฐวุฒิ ยศภักดี วีรสตี รับสมนาคุณ คนที่ ๑

39
06 มีนาคม 2563 (09:05:24)
16

ปัณฑารีย์ บุญสนิท ภว รับสมนาคุณ คนที่ ๔

38
08 มีนาคม 2563 (13:31:36)
17

ณัฐทวัตร เดชวงษา ภว. สมนาคุณ2

38
08 มีนาคม 2563 (14:24:10)
18

จิรกิตติ์ คำแหง ภว.สมนาคุณ6

38
09 มีนาคม 2563 (13:27:15)
19

ปรียาภรณ์สอนแก้ว ภว.รับรางวัลสมนาคุณ ๕

37
08 มีนาคม 2563 (10:50:19)
20

ปิณฑิรา ธัมฐิติกุล ภว รับรางวัลสมนาคุณ ๔

37
09 มีนาคม 2563 (11:47:55)
21

นางสาว นฤมล หงส์ศิริ

37
07 ตุลาคม 2563 (11:46:35)
22

วิลาสินี ชัยราม ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๗

36
09 มีนาคม 2563 (11:15:24)
23

จันทรรัตน์ คุณาคม ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๘

35
09 มีนาคม 2563 (11:19:42)
24

นาราภัทร รอดราวีย์ ภว. รับรางวัลสมนาคุณ ๙

34
08 มีนาคม 2563 (10:06:14)
25

ศตวรรษ ธรรมประเสริฐ ภว.

9
29 มกราคม 2563 (14:41:53)
26

อภิสิทธิ์ คุณนาม (โทร.แจ้งชื่อโรงเรียนด้วย)

9
20 มกราคม 2563 (15:29:12)
27

นัฐนันท์ สูพร ม.ธรรมศาสตร์

9
22 มกราคม 2563 (00:39:57)
28

ธัชทร พิทยาณิชกุล ภว.

9
22 มกราคม 2563 (08:48:47)
29

พิชญุตม์​ ลี​ธน​ศักดิ์​ ภูเก็ตวิทยาลัย

9
21 มกราคม 2563 (21:37:31)
30

ชนัญชิตา ศรีหวัง ภว.

9
29 มกราคม 2563 (10:42:23)
31

พันธวัช จันทร์แดง ภว.

9
22 มกราคม 2563 (13:49:00)
32

พิมพ์​เท​พิน​ทร์​ เทพ​จันทร์​ กะทู้วิทยา

9
22 มกราคม 2563 (12:30:04)
33

กฤติพงศ์ ทรงยศ ภูเก็ตวิทยาลัย

9
21 มกราคม 2563 (20:13:31)
34

ธนพัฒน์ แซ่ตัน ภว.

9
21 มกราคม 2563 (23:14:11)
35

วิชญ์ภาส แก้วเสน ภูเก็ตวิทยาลัย

9
22 มกราคม 2563 (10:26:47)
36

ภควัต สุนทิยานนท์ สละสิทธิ์รับรางวัล

9
23 มกราคม 2563 (13:20:42)
37

นราวิชญ์ ศิลประเสริฐ ภว.

9
22 มกราคม 2563 (08:56:04)
38

ปพิชญา​ ศุภวิกรานต์กุล ภว.

9
22 มกราคม 2563 (13:54:51)
39

ธนากร​ หล่อโลหการ

9
23 มกราคม 2563 (13:17:46)
40

พงษ์ประวิตร เเสงปรีชาสกุล ภว.

9
23 มกราคม 2563 (13:18:01)
41

ภูมิภัทร สุวรรณกำเนิด ภูเก็ตวิทยาลัย

9
22 มกราคม 2563 (10:51:04)
42

ตวงทอง รอดนิตย์ ภว.

9
30 มกราคม 2563 (13:21:55)
43

กานท์กวี​ โรจน์บุญถึง ภว.

9
22 มกราคม 2563 (09:18:20)
44

ดรัณ​ภพ​ แซ่อั้ง ภว.

8
06 กุมภาพันธ์ 2563 (05:50:13)
45

ภิญโญ พันธุสา ภว.

8
22 มกราคม 2563 (08:52:44)
46

ดลธร มาลาทอง ภว.

8
22 มกราคม 2563 (08:55:26)
47

เอื้ออังกูร สุดใจ ภว.

8
22 มกราคม 2563 (10:35:46)
48

ชยุตม์​ ทรงคุณ ภว.

8
30 มกราคม 2563 (13:07:56)
49

ณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์ ภว.

8
23 มกราคม 2563 (13:39:19)
50

นัฐธิดา คำคง ภว.

8
25 มกราคม 2563 (16:18:04)
51

พิมพอร บุญพีรพัฒน์ ภว.

8
23 มกราคม 2563 (13:35:57)
52

ภิณญาดา เลียบทอง ภูเก็ตวิทยาลัย

8
21 มกราคม 2563 (21:45:27)
53

ปาณัสม์ หมัดน่าหงุ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (14:58:30)
54

ณหทัย สุขวุฒิกุล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (10:31:22)
55

ตฤณ สุระทิพย์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (08:55:17)
56

วณิช พิไชยภักดี ภูเก็ตวิทยาลัย

7
23 มกราคม 2563 (11:54:10)
57

กนก เชื้อสมัน ภว.

7
22 มกราคม 2563 (19:13:02)
58

ภูดิท เสงี่ยมวงศ์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (09:04:05)
59

กรวิชญ์ จุลรัตน์ ภว.

7
22 มกราคม 2563 (13:55:16)
60

พิสิษฐ์ ทิพย์มงคล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (08:54:15)
61

กัญญาภัค ไมโส้ วีรสตรีอนุสรณ์

7
28 มกราคม 2563 (14:35:50)
62

มันทนา ทองสร้าง ภว.

7
24 มกราคม 2563 (15:03:54)
63

ภควัต สุนทิยานนท์ สละสิทธิ์รับรางวัล

7
23 มกราคม 2563 (13:25:48)
64

ชิตวร อินทรสกุล ภว.

7
22 มกราคม 2563 (09:03:42)
65

ณัฐณิโช มัตสยาวณิช ภว.

7
29 มกราคม 2563 (14:36:29)
66

สุกนต์ธี แสงระวี ภว.

7
23 มกราคม 2563 (13:15:33)
67

กฤษฎ์ชญากร วารีศรี ภูเก็ตวิทยาลัย

7
21 มกราคม 2563 (20:46:01)
68

ปณต ลักขณาวราภรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

6
21 มกราคม 2563 (19:31:07)
69

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

6
06 ตุลาคม 2563 (09:47:10)
70

เกณิกา ราษฎร์สกล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (13:54:53)
71

เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (08:55:14)
72

ณัฐภัทร ชุ่มเชื้อ ภว.

6
23 มกราคม 2563 (13:56:30)
73

ปัญญากร ตันสกุล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (14:56:32)
74

พรรณภัทร​ ​​​​​ปาทาน​ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (09:17:37)
75

ธนภัทร ผลพุฒ วีรสตรีอนุสรณ์

6
21 มกราคม 2563 (12:09:51)
76

ปัณณธร สง่าพล ภว.

6
22 มกราคม 2563 (13:58:57)
77

เอนกพงค์ หมีนหวัง ภว.

6
22 มกราคม 2563 (09:09:56)
78

กนกกร สามารถ ภว.

6
30 มกราคม 2563 (13:20:05)
79

เด็กหญิง ปัณยินท์ ปิ่นพุทธศิลป์

6
22 เมษายน 2564 (18:10:45)
80

ธนินทร์ ชูสุวรรณ์ ภว.

6
22 มกราคม 2563 (10:27:03)
81

มหานที สุทธิพงศ์เกียรติ์ ภว.

5
23 มกราคม 2563 (13:44:15)
82

ณัฐปภัสร์ ชัยชุติมานนท์ ภว.

5
30 มกราคม 2563 (14:05:16)
83

ภาสกร อาชีวระงับโรค ภว.

5
22 มกราคม 2563 (10:33:04)
84

ก้องภพ ดุมลักษณ์ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (08:57:09)
85

พัชรพงษ์ ม่วงคำ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (13:49:31)
86

วโรดม สอนขำ ภว.

5
22 มกราคม 2563 (13:54:52)
87

นทีกานต์ คำวิเศษณ์ วีรสตรีอนุสรณ์

5
14 มกราคม 2563 (14:42:35)
88

กนกรดา อินต๊ะ ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:51:00)
89

พีรณัฐ​ ชื่นชมรัตน์ ภว.

4
29 มกราคม 2563 (10:37:37)
90

นัธทวัฒน์ ณ นคร ภว.

4
21 มกราคม 2563 (23:34:26)
91

ปูชิกา ฟูสันติ ภว.

4
09 กุมภาพันธ์ 2563 (14:26:33)
92

สัณหณัฐ ดีบุกกรรม ภว.

4
30 มกราคม 2563 (12:59:16)
93

นิรภัย นราคม ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:03:22)
94

พรนิภา ศรพรม Mariayalai

4
09 มกราคม 2563 (15:37:45)
95

วราภรณ์ รัตนสิทธิ์ วอศ.ภูเก็ต

4
05 มกราคม 2563 (18:26:06)
96

ธีรกานต์ อยู่เย็น ขจรเกียรติศึกษา

4
02 มกราคม 2563 (10:05:11)
97

วีรวิชญ์ ชวโรจน์ศิริกุล ภว.

4
22 มกราคม 2563 (09:12:50)
98

นิติภูมิ​ ข้อโนนแดง ภว.

4
23 มกราคม 2563 (13:14:10)
99

ธีระพงษ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:57:19)
100

คิมหันต์​ ลี้สกุล ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:50:16)
101

Kanchanok Kanchanachai PhW.

4
22 มกราคม 2563 (08:55:36)
102

ณัฐวุฒิ​ โต๊ะสกุล ภว.

4
22 มกราคม 2563 (08:55:21)
103

ธนาคาร วงค์ไชย ภูเก็ตวิทยาลัย

4
21 มกราคม 2563 (20:02:11)
104

โศจิรัตน์​ เเซ่ส้อ ภูเก็ตวิทยาลัย

4
21 มกราคม 2563 (20:35:38)
105

เกียรติภูมิ แซ่อ๋าง ภว.

4
30 มกราคม 2563 (13:49:32)
106

กฤติพงศ์ อภัยรัตน์ ภว.

3
29 มกราคม 2563 (10:44:05)
107

พิมพ์มาดา สุขสุวรรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

3
21 มกราคม 2563 (21:49:28)
108

ธัญพิสิษฐ์ ลิ่มเจริญ กะทู้วิทยา

3
22 มกราคม 2563 (08:59:09)
109

ปิยวัชร์ วัฒนะ ไทหัวอาเชียนวิทยา

3
20 มกราคม 2563 (13:54:11)
110

Kittin Chinkanjanaroj ภูเก็ตวิทยาลัย

3
21 มกราคม 2563 (20:27:51)
111

ศุภ​ฤกษ์​ บํารุง​รัตน์​ ภว.

3
30 มกราคม 2563 (13:19:16)
112

ชนาพร เหมือนดวง เฉลิมพระเกียรติ

3
21 มกราคม 2563 (23:43:34)
113

ณัฐธิญา จันทร์เทพ กะทู้วิทยา

3
22 มกราคม 2563 (15:05:57)
114

สโรชินี ละไม ภว.

2
22 มกราคม 2563 (08:55:13)
115

วรเมธ นิติวรานุรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

2
21 มกราคม 2563 (20:37:09)
116

จักริน เเซ่เต่อ สละสิทธิ์รับรางวัล

2
23 มกราคม 2563 (13:22:24)
117

ฉัตฑริกา กิจผดุง มรภ.ภูเก็ต

2
30 มกราคม 2563 (19:07:39)
118

ทีฆทัศน์​ เทือกสุบรรณ ภว.

2
23 มกราคม 2563 (13:38:12)
119

เมธาสิทธิ์ สังฆจันทร์ ภว.

2
22 มกราคม 2563 (10:31:05)
120

พัชรพล โตทอง ภว.

1
23 มกราคม 2563 (13:33:00)
121

รพีพงศ์ เครืออินทร์ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:23:40)
122

นนทพัทย์​ ศิริศฤงฆาร ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:52:05)
123

วศินี แก้วประดับ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:53:24)
124

นางสาว สุทธิตา ดิเส็ม

1
30 กันยายน 2563 (16:40:02)
125

ภัทรภพ เลี่ยมรัตน์ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:58:25)
126

ชัชธนพร สุขมาศ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:58:26)
127

ทรงกฤษ เหลี่ยมคุณ ภว.

1
22 มกราคม 2563 (08:50:21)
128

แอนนา สำราญ ทตท.

1
02 มกราคม 2563 (10:03:00)
129

กฤตพจน์ ชุมพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย

1
21 มกราคม 2563 (21:16:45)
130

ภรัณยู บุญตา ภว.

0
22 มกราคม 2563 (08:48:03)
131

ทีปกร​ พิมลจินดา ภว.

0
22 มกราคม 2563 (08:48:12)
132

วรรณวิสา พรมหอม ภว.

0
30 มกราคม 2563 (13:22:24)
133

ปฐมพร วงศ์อินทร์ ภว.

0
30 มกราคม 2563 (13:43:54)
134

ปริยา ลิพอนถิ่น รร.วัดศรีสุนทร

0
06 กุมภาพันธ์ 2563 (16:40:16)
135

ธนิต รักไทย รร.ภาษาสมิหรา

0
02 มกราคม 2563 (12:13:39)
136

พัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์ ภว.

0
10 กุมภาพันธ์ 2563 (18:37:10)
137

คุณี หล่อโลหการ ภว.

0
23 มกราคม 2563 (13:01:46)
138

นิธิ​พร​ สวยงาม​ ภว.

0
28 มกราคม 2563 (17:53:55)
139

อรอมล สุวรรณรัตน์ ภว.

0
23 มกราคม 2563 (10:01:41)
140

ภูมิภัทร พิทักษ์ธรรม ภว.

0
23 มกราคม 2563 (06:36:24)
141

บุรินทณี จันทาพูน เฉลิมพระเกียรติ

0
22 มกราคม 2563 (23:56:35)
142

กษณ บุญญกาศ ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (17:22:11)
143

ปาริชาติ ราชนาวี ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (21:12:49)
144

ปาริชาติ นิรสกุล ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (20:48:50)
145

ปริชญา สิทธิกุล ภูเก็ตวิทยาลัย

0
21 มกราคม 2563 (19:57:58)
146

นาย วัฒธชัย

0
06 ตุลาคม 2563 (18:50:23)
147

ประภัสสร ใจดี มรภ.ภูเก็ต

0
20 มกราคม 2563 (15:11:17)
148

อมรชัย​ เสาวรส ภว.

0
23 มกราคม 2563 (13:40:27)
149

จิณณา ลาภทรัพย์สถาพร รร.กะทู้

0
22 มกราคม 2563 (11:02:30)
150

เบญญารัตน์ เรืองเดช มรภ.ภูเก็ต

0
23 มกราคม 2563 (19:05:39)
151

ณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล ภว.

0
26 มกราคม 2563 (21:00:16)
152

นางสาว วทันยา มากราช

0
07 ตุลาคม 2563 (15:28:44)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation